Публикации

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА РАЯ ЗАИМОВА

Дисертационни трудове

 • Българският аспект на балканската тема в западноевропейската -литература и театър (XVI-XVII в.), София, 1988 г. Публикуван автореферат 30 с.
 • Франция и Босфора: пътешествия, книжнина, словесни и визуални образи (ХVІ-ХVІІІ в.), София, 2010 г. Публикуван автореферат 43 с.

Публикувани монографии  в България и чужбина:

 • Българската тема в западноевропейската книжнина, XVXVII век. С.офия, Унив.изд.”Св.Климент Охридски”, 1992, 226 с.
 • Пътят към “другата” Европа (из френско-османските културни общувания, ХVІ-ХVІІІ в. София, изд. “Кралица Маб”, 2004. 276 с.
 • Voyager vers l’”autre” Europe (Images françaises des Balkans ottomans, XVIe – XVIIIe s.). Istanbul, Les Ed.Isis press, 2007. 228 p.
 • Aux sources de l’histoire balkanique et l’impact francophone, Les Ed. Isis press, Istanbul. 2012. 204 p. (Analecta Isisiana) ISBN 978-975-428-471-3

Издания на извори:

 • Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul, Les Editions ISIS, 2018. 278 p. (Cahiers du Bosphore XCVI I I). ISBN 9789754285594
 • Солун и българите: история, памет, съвремие. Документи. Ю. Константинова (ред.), Н. Данова, Р. Заимова, Р. Прешленова, Т. Георгиева, Й. Желев, Е. Василева, Г. Дончева, И. Начев, М. Спасов (съст.). София, ИБЦТ – ДАА, 2018. ISBN 978-619-00-0761-6

Архивни описи на извори за Балканите:

 • Correspondance consulaire des ambassadeurs de France à Constantinople (1668-1708). Inventaire analytique des articles A.E. BI 376 à 385 par R. Zaïmova, revu pour l’impression par Ph. Henrat, avant-propos par J.-P. Babelon. Paris, Centre historique des Archives Nationales, 1999. 273 p.
 • Consulats de France en Grèce et en Turquie. Inventaires analytiques, art. A.E. BI 173, 174, 908 par Mme Psaras (p.1-90) et BIII 412-415 par R. Zaïmova (p.91-123). Paris, Archives Nationales, 1985. 123 p.
 • Ormandjian, A. R. Zaïmova, Inventaire de sources arméniennes sur l’histoire balkanique. Sofia, CIBAL, 1980. (Balcanica II. Inventaires et Catalogues). 98 p.

Учебно помагало

История и цивилизация за 5 клас. София, изд. Даниела Убенова, 2006. (съавтори В. Вачкова, Кр. Йончева, В. Тъпкова-Заимова) 84 стр. ISBN 9789547911208

Редакция и съставителство на сборници:

Жул Мишле, Антология. Прев. от френски ез. Р. Кръстанова, Научна ред. и предговор Р. Заимова. София, НБУ, 2019. ISBN: 978-619-233-055-2

Les Balkans ottomans: conquêtes et identités nationales, textes réunis par R. Zaïmova et V. Barbu: Etudes balkaniques (Sofia), 2017, 3, 244 p.; présentation du projet bulgaro-roumain, p. 349-352.

-Предговор, ред. и съст. на Българи и гърци, черти от взаимните им представи от Саня Велкова-Кожухарова. София, Фабер, 2014. (съвместно с Юра Константинова)

-България и нейният народ под османска власт от Мишел Лео, Предговор Р. Заимова, София, 2013, с. 13-15.

Etudes dix-huitiémistes dans les Balkans: Lectures de J.-J. Rousseau, 19e-20e siècles, volume dirigé par R. Zaimova – Etudes balkaniques (Sofia), 1, 2013. 139 p.

Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. Ред. колегия Н. Данова, П. Бояджиева, Р. Заимова, съст. Н. Аретов. София, „Кралица Маб“, 2012. 602 с. ISBN 978-954-533-113-8

Гърция, България, Европа Културно-исторически връзки в ново време. Сб. В памет на проф. Марин Жечев. София, Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски“, 2011. (Ред колегия: Н. Данова, Р. Заимова, С. Велкова, Ю. Константинова, Г. Червенакова) ISBN 978-954-07-3252-7 [съст. Р. Заимова]

La culture ottomane dans les Balkans volume dirigé par R. Zaїmova. – In: Études balkaniques, Cahiers Pierre Belon 16, Paris, 2009 [2010]

Природа и общество, Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Nature et Société, Nouvelles études rousseauistes. Съст. и ред. Р. Заимова и Н. Аретов. София, „Кралица Маб”, 2010.

– Кафене Европа. София, „Дамян Яков”, 2007.

Пари, думи, памет. Съст. и ред. Р. Заимова и Н. Аретов. София, Кралица Маб, 2004.

Модерността вчера и днес. Съст. Р. Заимова и Н. Аретов. София, Кралица Маб, 2003.

Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. Съст. Н. Аретов, Ред. Н. Данова, Р. Заимова, Н. Чернокожев. София, Кралица Маб, 2001.

– Творецът в югоизточноевропейските култури. Ред. Л. Кирова, Р.Заимова, Й.Бибина, П.Данова. София, Акад.изд. “проф.М.Дринов”, 2001.

Преводи на книги от френски език:

 • Византийска история. История на империята на Константинопол от Шарл Дюфрен Дюканж. Предговор, съст. и превод от старофренски Р.Заимова. Съст. и превод от латински М. Кискинова, коментар и ред. В. Тъпкова. София,  “Аргес” и “Св.Георги Победоносец”, 1992. 234 с.
 • По стъпките на… Одисей. прев. от фр. Р. Заимова. София,  “Дамян Яков”, 2008.

Библиография:

LIBUL. Inventaire bibliographique de la littérature bulgare d’expression francaise. Библиографски указател на френскоезичната литература от български автори. 1842-1995. Sofia, 2004. 402 p. (co-auteurs S. Boteva, I. Guécheva, L. Guénova, D. Ignatova, I. Iliev, R. Stantchéva, J. Tafradjiiska, réd. St. Atanassov, Al. Vuillemin).

Популярни:

Българите и Французите. Les Bulgares et les Français. Sofia, « Tangra », 2011, pp. 85-92, 98 -148, 165-167,179-185, 218-237, 249-256.

Студии, статии, научни съобщения:

1/ Йордан Иванов и френско-българските културни отношения.-Език и литература, 3, 1978, 86-89.

2/ L’histoire bulgare dans le théâtre didactique français du XVIIe s.-Synthesis (Bucarest), 5, 1978, 111-120.

3/ Моменти от средновековната българска история, отразени у някои западноевропейски хуманисти.-В:Втора национална школа на младите историци.т.1. С., 1981, 10-16.

4/ Relations byzantino-bulgares reflétées dans un ouvrage de la littérature parénétique francaise du début du XVIIIe s.-Bulgarian Historical Review, 3, 1981, 101-105.

5/ Тервел в западноевропейската историография по време на Хуманизма.-В:Наука и съвременност.т.2, В.Търново, 1983, 43-49.

6/ Stajnova, M. R. Zaimova, Le Thème ottoman dans le théâtre de l’Europe occidentale du XVIIe s.-Etudes balkaniques, 3, 1984, 95-103.-

7/ По въпроса за културната дейност на френските посланици в Цариград /XVII в./.-Векове, 4, 1985, 25-29.

8/ Quelques sources d’archives francaises concernant les Balkans.-Bulgarian Historical Review, 3, 1985, 94-96.

9/ H. Matanov, R. Zaimova, West and Post-Byzantine Source Evidence about Krali Marko (King Marko).-Etudes balkaniques, 2, 1985, 45-61.

10/ Византийските извори и паренетичната литература /по примера на един френски превод на Фотиевото послание до Борис/.-В: Трета национална конференция на младите историци, Пловдив 1981. Пловдив, 1985, 22-24.

11/ Някои френски архивни документи за балканската история /XIX в./.-В: Трета национална конференция на младите историци, Пловдив 1981. Пловдив, 1985, 32-34.

12/ Българо-византийски общувания в западноевропейската художествена литература през XVI в./мотивът за цар Ватран и рицаря Руджеро/.-Литературна мисъл, 10, 1985, 116-123.

13/ Италианската хуманистична историография през XV в. и някои балкански проблеми.-В: Сб. Историографски изследвания. България през XV-XIX в./България през XV-XVIII в./. т.1. С., БАН, 1987, 41-58.

14/ Някои италиански автори от XV в. за българската история.-В: Сб. България, Италия и Балканите. Обществено-исторически и културно-естетически взаимоотношения, XV-XX в. С., БАН, 1988, 68-78.

15/ Църковна католическа историография в Западна Европа: Цезар Бароний и последователите му за българската история (XVII в.).-Изв.държ.архиви, 55, 1988, 365-372.

16/ Relations bulgaro-byzantines dans la litterature humaniste occidentale du XVIIe s.-Revue des Etudes sud-est europeennes, 4, 1988, 319-324.

17/ Френски архивни извори за Балканите.-Бюлетин /СИБАЛ/, 12, 1988, 33-35.

18/ Представата за България всред френския интелектуален елит през XVII в.-В: Втори конгрес по българистика. Колоквиум млади българисти, С., БАН, 1989, 473-483.

19/ Византийската и българската тема в западноевропейския светски и училищен театър от XVIIв.-Балканистика, 3, 1989, 164-185.

20/ Търново в западната книжнина от XV-XVII в.-V межд. симпозиум “Търновска книжовна школа”, т.5, В.Търново, 1989. В.Търново, 1993, 1-6. (съавт. В. Тъпкова)

21/ Османската тема в западноевропейската книжнина /XVI-XVIIв./.-Литературна мисъл, 7, 1990, 109-120.

22/ Thèmes balkaniques dans les ouvrages des humanistes occidentaux (XVe-XVIIe s.).-Revue des Etudes sud-est européennes, 1-4, 1990, 11-17.

23/ По въпроса за западноевропейската историография и “История славянобългарска”.-Литературна мисъл, 2, 1991, 44-54.

24/ Le thème byzantino-bulgare dans le théâtre des humanistes occidentaux (XVIIe s.).-In: Relations et influences réciproques entre  Grecs et Bulgares, XVIIIe-XXe s., Thessaloniki, 1991, 535-551.

25/ Eléments légendaires dans l’histoire des relations byzantino-bulgares reflétés dans les oeuvres de quelques poètes de la Renaissance.-Etudes balkaniques, 3-4, 1992, 117-122.

26/ Паисиеви предходници.-Литературна мисъл, 2, 1993, 132-136.

27/ Книжовна дейност на някои френски поданици в Леванта /XVII-XVIII в./.-Епохи /В.Търново/, 2, 1993, 69-77.

28/ Le plan d’une monarchie universelle: quelques écrits français sur le Levant (XVIe-XVIIIe ss.).-In: On Travel Literature and related subjects. References and Approaches, Athens, 1993, 541-558.

29/ La première école française dans les Balkans (XVIIe-XVIIIe ss.).-In: 70 ème anniversaire du département d’études romanes, Colloque international, Sofia, décembre 1993. Sofia, 1994, 98-102.

30/ Byzance-Bulgarie et l’historiographie européenne (XVe-XVIIIe s.).-Etudes balkaniques, 2, 1994, 117-120.

31/ Историята на Льобо и българският й превод.-Език и литература, 5,1994, 107-110.

32/ По повод на библиотеката на Моско Москов.-В:Палеобалканистика и старобългаристика /Първи есенни национални четения проф. Ив. Гълъбов, В.Търново, 1995, 101-102.

33/ Френски художници в Леванта през ХVII в.-В:Сб.”Представата за “другия” на Балканите”, С.,БАН, 1995, 136-142.

34/ Европейската и балканската историография – идейни успоредици /XV-XVIII в./.-В: Ренесансът и България. Il Rinascimento e la Bulgaria, С., Геялибрис, 1995, 308-314.

35/ Един от проектите на френската монархия /XVII в./.-Минало, 4, 1995, 30-34.

——————————

36/ Мартинов, Иван М.-В:Кирило-Методиевска енциклопедия, т.2, И-О, С., СУ “Св.Климент Охридски”, 1995, 625-627.

37/ Les intellectuels français et les études orientales (fin du XVIIe-XVIIIe s.).-Etudes balkaniques, 3-4, 1995, 132-139.

38/ Les activités artistiques de quelques ambassadeurs français à Constantinople (fin du XVIIe-début du XVIIIe s.).-Bulletin de l’AIESEE (Bucarest), XXIV-XXV, 1994-1995, 13-17.

39/ Hadji Kalfa – Galland: une culture à deux niveaux.-In: Chrétiens et Musulmans à l’époque de la Renaissance (Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information-Zaghouan), 1997, 119-124.

40/ L’image de Roxane et le conflit chrétiens-musulmans dans le théâtre occidental (XVIe-XVIIe s.).-In: Actes du colloque “Chrétiens et Musulmans à la Renaissance”, Centre de la Renaissance, Tours 1994, éd. Champion, 1998, 275-288.

41/ “Les Orientales” de Victor Hugo.-In: Hommage à Victor Hugo, Сб. в чест на 110 год. от смъртта на Юго, СУ, Катедра по романска филология, 1997, 44-48.

42/ Procédés historiques de trois auteurs balkaniques: Cantemir, Raitch et Paissij.-Etudes balkaniques, 3-4, 1996 [1997], 99-104.

43/ Училището за източни езици в Цариград и Париж /XVII-XVIII в./.-Изв.държ.архиви, 68, 1994 [1998], 249-264.

44/ Старопечатните книги в Европа (XVI-XVIII в.) с балканистична тематика.-Литературна мисъл, 3, 1995-1996, 100-104.

45/ Образът на Тервел в българската възрожденска книжнина и изобразително изкуство.-Минало, 3-4, 1997, 36-39.

46/ Произход, религия и език на българите: еволюция на гледищата в Западна Европа (XV-XVIII в.) – Историческо бъдеще, 1, 1997, с. 35-42.

47/ Някои тенденции в западноевропейската историография на балканска тема (XVIII в.).-Сб.: Общото и специфичното в балканските култури до края на 19 век, в чест на 70-год. на проф.В.Тъпкова-Заимова, С., 1997, Унив.изд., 281-285.

48/ Les voyages en Orient – rêve ou réalité.-Etudes balkaniques, 1-2, 1997, 146-149.

49/ В. Тъпкова, Р. Заимова, За един български учител в Лерин през 70-те години на миналия век.-Изв.държ.архиви, 70, 1998, 331-349.

50/ Doğu dili ve kültürü hakkında batılı yapıtlar (16.-18.yüzyıllar). – In: Sempozyum Tarih eğitimi ve tarihte “öteki” sorunu, İstanbul, 1998, p. 46-51.

51/ L’européanisation culturelle dans l’Empire ottoman.-Etudes balkaniques, 1-2, 1998, 154-157.

52/ “Кръстоносната идея” – памет и реалност.-Исторически преглед, 3-4, 1998, 77-82.

53/ Заимова, Р. Пл.Цветков, Европейската историография за българите: еволюция на гледищата.-Сб: История на българите: потребност от нов подход. Преоценки, Втора част, С.,Тангра, 1998, 195-217. (Българска вечност, 6).

54/ Просвещенското схващане за волжките българи.-Български векове, 1, 1999, 86-90.

55/ Цариград – “център на доктрината”.-В: Средновековните Балкани. Политика, Религия, Култура, С., БАН, 1999, 189-192.

56/ Заимова, Р. В. Тъпкова, Никополската битка в контекста на западноевропейската книжнина (XVI-XVIII в.).-В: 1396. Никополската битка в съдбата на България, Балканите и Европа, С., БАН и Тилия, 1999, 67-77.

57/ Fransiz oryantalizminin ortaya cikisi ve “oteki” imaji.-In: Osmanli (Ankara), t.7 “Tanzimat: gelenekten kopma”, p. 302-307.

58/ Европейската историография и Блазиус Клайнер (предговор).-В: Хроника на българското францисканство (XIV-XVIII в.), сът. през 1775 г. в гр.Алвинц от Блазиус Клайнер (Archivium tripartitum – III), С., 1999, с. V-VIII.

59/ Relations culturelles franco-bulgares: institutions françaises en Bulgarie.-Bulgarian Historical Review, 3-4, 1999, p. 132-138.

60/ Les relations de voyage en Orient et le rapport “reve-réalité”.-In: Nouvelles approches des relations islamo-chrétiennes à l’époque de la Renaissance, Actes de la IIIe rencontre Scientifique tenue du 14 au 16 mars 1998, Zaghouan (Tunisie), 2000, p. 143-148 = Texte arabe, p. 19-24.

61/ Un voyage littéraire en Turquie au début du XIX siècle. – In: Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale (XIXe et XXe s.), Sofia, éd.académiques “Prof. M. Drinov”, 2000, p. 118-125.

62/ La culture française dans les Balkans: le cas de la Bulgarie.-Europe plurilingue (Paris), mai 2000, p. 72-86.

63/ Les voyages de Guillaume Postel et Savary de Brèves en Orient: missions diplomatiques ou recherches humanistes? – Etudes balkaniques, 1, 2000, 139-155.

64/ L’Histoire du moine Paissij (1762) dans le contexte européen. – Etudes balkaniques, 2, 2000, p. 31-35.

65/ La francophonie en Bulgarie: les collèges français à Plovdiv.-In: Défense de la langue française (Paris), N 198, octobre-novembre-décembre 2000, p. 4-7.

66/ Един просвещенски прочит на Османската история. – Исторически архив, год. II, кн.5, февруари-август 1999, с. 39-47.

67/ Образът на “турчина” – между Ренесанса и Просвещението.-Литературна мисъл, 1, 2000, 91-95.= Сб. “Да мислим другото. Образи, стереотипи, кризи, XVIII-XX в.”, С., 2001, 163-170.

68/ Подходът на балканския писател към историческата тема (XVIIIв.).-Историческо бъдеще, 1, 2001, с.96-103=Сб. Творецът в югоизточноевропейските култури, С., Акад.изд. “проф.М.Дринов”, 2001, с.99-108.

69/ Корените на франкофонията на Балканите: случаят с България.-Епохи /В.Търново/, 1998 [2001].

70/ La francophonie et les pays de l’Orient du XVIe au XXe s. – In : La francophonie à travers «la Revue de l’AMOPA» (Paris), 2001, p. 70-76.

71/ Йордан Иванов и връзките му с френските слависти. – В: Изв. на истор. музей-Кюстендил, т. V, 1993 [2001], с. 25-32. (в съавт. с В. Тъпкова)

72/ Образи на българина в западната книжнина (XIX – началото на XX в.). – Сб: Балкански идентичности, ч. 2, С., 2002, 229-242.

73/ Из Волтеровата концепция за “новото време”. – В: Изследвания в чест на чл.-кор. Проф. Страшимир Димитров, т. 2, С., БАН, 2001, 303-310. (Studia balcanica 23).

74/ Les activités littéraires et culturelles de Georges Hateau en Bulgarie. – In : La France, l’Europe et les Balkans. Crises historiques et témoignages littéraires. Actes du colloque international, 22-23.09.00, Arras-Paris, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques&Artois Presse Université, 2002 = Etudes balkaniques (Sofia), 2-3, 2001, p. 299-313. (coaut. V. Tapkova)

75/ L’espace culturel d’apres les témoignages des ambassadeurs de France à Constantinople (XVIIe – XVIIIe s.). – Etudes balkaniques, 1, 2002, 86-95.

76/ Френските колежи в Пловдив в контекста на френската културна политика. – В: Годишник на историческия музей Пловдив, 2000, Пловдив, 2001, 88-92.

77/ L’histoire bulgare entre l’Orient et l’Occident. – Etudes balkaniques (Sofia), N 2, 2002, p. 31-43.

78/ Шарл Клод Пейсонел по въпроса за Византия и варварите. – Сб. “История на българите”, С., Тангра, 2002, 82-93.

79/ Културно-историческият път на “Хиляда и една нощ”. – В: Международен симпозиум “Ислямската цивилизация на Балканите”, Истанбул, 2002, 189-188.

80/ L’histoire du Bas-Empire de Charles Le Beau et sa réception bulgare. – Etudes balkaniques, 3, 2002, 3-9.

81/ L’adaptation française (1718) de l’épître du patriarche Photius dans l’éducation du jeune Louis XV. – In: L’Institution du prince au XVIIIe siècle, éd. par G. Luciani et C. Volpilhac-Auger, Centre intern. d’Etude du XVIIIe s., Ferney-Voltaire, 2003, p. 145-151.

82/ “Цивилизация-варварство” и образът на българина (19-20 в.). – В: Модерността вчера и днес, С., Кралица Маб, 2003, 104-116.

83/ Българските образи във Франция: граници, алтернативи (20 век). – В: Балкански идентичности в българската култура, част 4, С., 2003, 247-262.

84/ Й. Иванов и его связы с французкими славистами. – В: Сб. в чест на 75-год. на проф. Литаврин, Москва, 2003, 131-139 (съавт. В. Тъпкова).

85/ Quelques traits de l’européanisation culturelle dans l’Empire ottoman au début du XVIIIe s. – In: Centre(s) et péripherie(s). Les Lumières de Belfast à Beijing. Centre(s) and margins. Enlightenment from Belfast to Beijing, ed. by Marie-Christine Skuncke, Paris, Champion, 2003, 71-80.

86/ Пътят на “Шехерезада”. – В: Проблемът Изток-Запад в историческа перспектива, С., Парадигма, 2003, с. 140-146.

87/ Le Beau, ses continuateurs et une lecture bulgare de l’”Histoire du Bas-Empire”. – In: Byzance et ses périphéries (mondes grec, balkanique et musulman). Hommage à Alain Ducellier, études réunies par B. Doumerc et Chr. Picard, CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail, 2004, 347-356. (Coll. “Méridiennes)

88/ Гръцката среда в Цариград според сведенията на френските посланици в (1668-1708). – В: Диабалканико синедрио, Комотини (Гърция), 2003, 63-68. (на гръцки)

89/ Un savant bulgare enseigne le français. – In : L’Europe, la France, les Balkans. Littératures balkaniques et littératures comparées, Institut d’Etudes balkaniques, Sofia/Université d’Artois, Arras, 2004, 119-126. (co-aut. V. Tapkova)

90/ Histoire et liberté dans les milieux bulgares (fin XVIIIe – XIXe s.). – In : Liberté : Héritage du passé ou Idée des Lumières? Warszawa, 2004, 104-115.

91/Тервел/Тривелиус/Теоктист – Palaeobulgarica/Старобългаристика, 4, 2003, 92-98 (съавт. В. Тъпкова)

92/ Паметта на Европа – българският случай. – В: Пари, Думи, памет, С., Кралица Маб, 2004, 50-58.

93/ Les Bulgares dans le contexte de la grande et de la petite nation (XIXe s.). – In: Innerhalb der Europaeischen Union. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, bd. 22, Budapest, 2004, p. 327-336.

94/ Rêve et realités balkaniques. Le discours du voyageur Lamartine. – Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum, t. XXXI, N 2, Budapest, Akad. Kiadó, 2004, p. 101-108.

95/ Images françaises des Bulgares: frontières et réalités. – In: Communication verbale et paraverbale. Actes du Colloque international, Sofia, 24-25 octobre 2003, Sofia, Editions de l’Université de Sofia “St Clément d’Ohrid”, 2005, 400-405.

96/ «Pour» et «contre» l’histoire de Byzance et de Bulgarie dans le dixhuitième siècle européen. – In: Balkan Studies (Thessaloniki), vol. 42, N 1-2, 2001 [2005], 5-13.

97/  The Sultan’s Subjects at the “Ottoman Imperial School” after the Crimean War.– In: Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar Ilişkileri bildiriler, Uluslararası Sempozyum, 11-13.05.2005, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, p. 269-275.

98/ La modernité balkanique de l’historien Lamartine. – In: Actes du colloque Intern. Lamartine, Tiré (Turquie), éd. Par G. Durusoy, Iszir, 2004, p. 260-268 = Etudes balkaniques, 1, 2005, 101-109.

99/ La France de Jordan Ivanov. – In: Francophonie et multiculturalisme dans les Balkans sous la direction de E. Oktapoda-Lu, Paris, Ed. Publisud, 2006, 39-54. (coaut. V. Tăpkova)

100/ Une lecture de l’histoire ottomane à l’epoque des Lumieres. – Etudes balkaniques, 3, 2005, 77-91.

101/ Българите между Изтока и Запада според просвещенската историография (на японски). – In: L’Image de l’autre au XVIIIe siècle: vue de l’Asie et de l’Europe, sous la direction de H. Nakagawa et J. Schlobach, Kyoto (Japan), 2006, p. 308-318 = Les Bulgares entre l’Orient et l’Occident: le point de vue de l’historiographie des Lumières. – In: L’image de l’autre vue d’Asie et d’Europe, ed. Par H. Nakagawa et J. Schlobach, Paris, Honoré Champion, 2007, p. 267-274.

102/ L’œuvre du byzantiste Du Cange et son éditeur Buchon (XIXe s.). – Etudes balkaniques, 4, 2005, p. 121-128.

103/ Настрадин Ходжа във френски контекст. – “Бълг. Общество за проучване на 18 век”, “Просветеният смях” – www.bulgc18.com

103/ Избрани страници от поствизантинизма. – В: Византия, Балканите, Европа, изсл. В чест на проф.В. Тъпкова-Заимова, С., И-т по балканистика, 2006, p. 317-322. (Studia balcanica 25)

104/ Представата за “Другия” в българските изследвания. – В: Своj и туђ. Слика другог у балканским и средньоевропским кньижевностима, И-т за кньижевност и уметност, Београд, 2006, с. 129-136.

105/ A la recherche d’une mythologie identitaire. –Etudes Balkaniques, n 1, 2007, р. 133-140.

106/ Католикът хан Тервел? – В: Конф. на тема „Оксидентализмът или (тенденциозните) „източни” представи за „Запада”, организирана от  “Бълг. Общество за проучване на 18 век”-  www.bulgc18.com

107/ Просвещенската цивилизация и пътят към югоизтока. – В: “Пътища и граници – утъпкани и нови”, конф. с межд. участие на “Българско общество за проучване на осемнадесети век”, www.bulgc18.com

108/ L’historiographie des Bulgares au XVIIIe siècle: frontières mentales.  In: Boundaries in the Eighteenth Century. Frontières au Dix-Huitième siècle, ed. Pasi Ihalainen et alii., International Review of Eighteenth-Century Studies, Revue internationale d’Etudes du dix-huitième siècle, vol. 1, Helsinki-Oxford, 2007, p. 133-143.

109/ La presse francophone bulgare: universalisme et identité nationale. – In: Traditionnel, Identité, Modernité dans les cultures du sud-est européen : la littérature, les arts et la vie intellectuelle au XXe siècle, textes réunis par R. Stantchéva et Al. Vuillemin, Ed. de l’Institut d’Etudes balkaniques, Sofia&Artois Presses Université, Arras, 2007, p. 94-99.

110/ Пътят на един френски протестант към юго-изтока. – В: Реформацията. История и съвременни измерения, София, НБУ, 2007, с.  67-75.

111/ Presse bulgare d’expression française: histoire et réalités politiques. – In: Francophonie et intégration européenne sous la dir. De A. Krasteva, A. Todorov, K. Hristova-Valtcheva, G. Jetchev, Sofia, Nouvelle Université bulgare, 2007, p. 209-218.

112/ Ламартиновите образи на Русия. – В: Реката на времето. Сб. Статии в памет на проф. Л. Боева, съст. А. Вачева, Ил. Чекова, София, УИ “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 440-453.

113/ Catholiques en Bulgarie – tradition et état présent. – In: Montesquieu, l’Etat et la religion, colloque de Sofia (7-8.10.2005), avant-propos de J. Ehrard, Cahiers Montesquieu, hors série, éd. Iztok-Zapad, 2007, p. 15-21.

114/ Парижките кафенета. – В: Кафене Европа, София, изд. “Дамян Яков”, 2007, с. 18-24.

115/ La Bulgarie et l’Europe: l’éternel retour. – In: La Bulgarie et l’Europe. Incertitudes et espoirs. Coordoné par B. Dupont et M. Rautenberg. Paris, L’Harmattan, 2007, p. 13-30. (Cahiers lillois d’Economie et de Sociologie, Université de Lille I ; numéro hors-série ) (съавт. Пл. Цветков)

116/ Etat présent des études d’imagologie et d’identité nationale en Bulgarie. –In : www.Cromohs.unifi.it/13_2008 = Etudes balkaniques, 4, 2007, 97-104.

117/ Независимостта и другите в албанската публицистика. – В: Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите, съст. Н. Аретов, С., БАН, И-т за литература, 2008, с. 163-181. (съавтор Мюжден Мехмедова

118/ La Bibliothèque Orientale d’Herbelot de Molainville (1697) et ses interprétations. – Etudes balkaniques, N 3, 2008, p. 143-158.

119/ Военната имперска школа в Париж и нейните възпитаници. – Сб: Етнически и културни пространства на Балканите. Част 1. Миналото – исторически ракурси. Сб. в чест на проф. Цветана Георгиева, съст. Св. Иванова. С., Унив. Изд. “Св. Климент Охридски”, 2008, с. 410-427.

120/ Les activités francophones de Krastju Kratchounov en Bulgarie (début du XXe s.). – In: “La francopolyphonie: langue et culture françaises en Europe du sud-est”, Université libre internationale de Moldova (Institut de recherches philologiques et interculturelles), Chişiău, 2009, p. 166-180.

121/ Католическите календари и покръстването на българите. – В: Етноси, култури и политика в югоизточна Европа, юбилеен сборник в чест на проф. Цв. Георгиева, София, НБУ, 2009, с. 194-201.

122/ Littérature bulgare d’expression française: derniѐres publications. – In: Actes du colloque intern. “Dialogue des cultures chez les écrivains balkaniques d’expression française”, Bucarest, 7-8.11.08, Bucarest, 2009, p. 47-52.

123/ Сътрудник на многотомна история: Pour une Histoire des Balkans – des origines aux guerres balkaniques. T. 3. Vie et civilisation. Paris, AIESEE, 2009.

124/Le français en Bulgarie dans le contexte de la politique culturelle de la France aux XIXe et XXe siècles. – In : Actes du colloque international «Le français langue des «élites» dans le bassin méditerranéen et les pays balkaniques (XVIIIe s. – moitié XXe s.) », Galatasaray (Istanbul), 2006, publiés dans: Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde (Paris), N 38-39, 2007 [2010], p. 149-158. ISBN 0992-7654

125/ Русо – Крачунов или за един български прочит.В:Природа и общество, Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Nature et Société, Nouvelles études rousseauistes. Съст. и ред. Р. Заимова и Н. Аретов. София, „Кралица Маб”, 2010, с. 167-178. rés.fr. p. 179-180.

126/ Les activités littéraires du Bulgare Petar Béron (Pierre) Béron (1799-1871). – In: Écrivains d’expression française de l’Europe du sud-est. Les écrivains du sud-est européen en quête d’identité, colloque intern., Bucarest, 6-7 novembre 2009, p. 64-69.

127/ Histoire nationale /histoire catholique en Bulgarie. – In : Kuppeln, Korn, Kanonen, Unerkannte und unbekannte Spuren in Südosteuropa von der Aufklärung bis in die Gegenwart, hrsg. Von U. Tischer-Hofer und R. Zedinger, StudienVerlag, Innsbluck, 2010, p. 113-134. ISBN 978-3-7065-4542-6

128/ По бреговете на Дунава. – В: Емоционалното съдържание на българската национална идентичност, проект към МОНМ: http://www.ilit.bas.bg/bi/

129/ À la recherche des “Mille et une nuit”. – In: Études balkaniques, Cahiers Pierre Belon: La culture ottomane dans les Balkans, volume dirigé par R. Zaїmova, 16, 2009, p. 79-88; Introduction, p. 9-14. ISBN 978-2-910860-14-1, ISSN 2102-5525

130/ Les images byzantino-bulgares de Peyssonnel (XVIII siecle).- In: Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation, Athens, Center for Neo-hellenic Research, 2010, p. 71-82.

131/ La mémoire littéraire de l’Europe et celle des Bulgares. – Etudes balkaniques, 3, 2010, p. 146-157. ISBN 0324-1654

132/ Предговор към „Габрово и габровци в старата книжнина. Т. 1. Пътеписи (1662-1878 г.). С., “Фондация за българска литература”, 2010, с. 19-21.

133/ Византия – България в просвещенски прочит. – В: Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в ново време. Сб. В памет на проф. Марин Жечев. С., Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски“, 2011, с. 167-178. Rés. fr.

134/ Историята на една учителска фамилия в Македония. – Сб: Гласовете ви чувам. Личностите на гимназията и България. 130 години от основаването на солунската българска мъжка гимназия, Доклади и съобщения от Национална научна конференция (29-30.04.2010), Благоевград, Фабер, 2011, с. 420-431. (съавт. В. Тъпкова)

135/ Из европейските модели за българска “нация”. – Ел. издание: Годишник на департамент История, т. 3, 2008, НБУ [2011], 172-181:

http://ebox.nbu.bg/hist/ne3/07%20Raia%20Zaimova%20+%20r.pdf

136/ Кан (хан) Тервел – между традицията и модерността. – Сб. в чест на 70-год. на проф. Надя Данова, С., И-т за балканистика, 2011, с. 616-635_-Tervel

137/ Ламартиновият Стамбул. – В: Многоликите югоизточноевропейски градове и съвременността на миналото /И-т за балканистика/, 2011, с. 148-156. = Литернет, бр. 1 (146), 2012

138/ Orientalisme occidental et balkanique: le cas des contes orientaux. – Etudes balkaniques, 2011, 2-3, p. 193-201.

139/ Образование по история и емоции. – http://balkansbg.eu/bg/content/e-sadarzhanie/305-education-in-history-and-emotions.html = Сб. Първа радост е за мене… Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременно състояние, София: Кралица Маб, 2012, с. 205-224. /съавтор Гергана Дончева/

140/ По бреговете на Дунава. – Сб. Първа радост е за мене… Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременно състояние, София: Кралица Маб, 2012, с. 340-377.

141/ Aspects de la réception de Rousseau en Bulgarie. – In: La Réception de Rousseau dans les pays méditerranéens, Tricentenaire de la naissance de Rousseau, Actes/CTEL /Université de Nice Sophia-Antipolis. 20-22 janvier 2011.(sous presse)

142/ Les images de Roxane – une figure féminine de l’Histoire orientale. – Actes du Colloque int. « L’Autre au miroir de la scène », Univ. Lille 3. C. Dumas et K. Zieger (dir.). Peter Lang, 2012, p. 209-220.

143/ Émile ou l’éducation dans le contexte de la presse osmano-turque des années 1870. – Etudes balkaniques, 1, 2013, p. 78-87. (coaut. Margarita Dobreva)

144/ Jean-Jacques Rousseau en Bulgarie. Eléments de bibliographie. – Etudes balkaniques, 1, 2013, p. 131-137. (coaut. Nikolay Aretov)

145/ Езикът на Просвещението. – В: „Езиците на културите“, сб. в чест на 80-годишнината на проф. Надежда Драгова, Унив. Изд. „Неофит Рилски“, 2013, т.2, с. 275-288.

146/ Rattraper l’Europe dans la recherche de soi-même. – In: Acta litteraria comparativa: Transformations of the European Landscape: encounters between the self and the other (Vilnius), N 5, 2010-2011, p. 125-135.

147/ Българска католическа историография от средата на ХІХ в.: между светското и духовното. – In: Michel De Dobbeleer & Stijn Vervaet (eds). (Mis)Understanding the Balkans. Essays in Honour of Raymond Detrez. Gent: Academia Press, 2013, pp. 87-96.

148/ Une découverte bulgare du Nouveau monde. – In: Agapes francophones 2013, Etudes de lettres francophones, Timişoara, Universite de l’Ouest de Timişoara, 2013, p. 267-276.

149/ Храмът „Св. великомъченик Георги“ /с. Орешец, Белоградчишко/: история и съвременно състояние. – В: България в световното културно наследство, Материали от III нац. конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ – Шумен, 17-19.05. 2012, Унив. изд. „Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 775 – 785. ISBN 978-954-577-869-8

150/ Жул Мишле и неговата „Антология“ или за един прочит на историята през XIX век. – В: Балканите и светът, modus concurrandi, съст. и ред. Л. Симеонова, София, ИБЦТ, 2014, с. 329-339. (Studia balcanica 30)

151/ Voyager vers les Balkans: activités éditoriales en Bulgarie. – Etudes balkaniques, 1, 2014, p. 89-95. ISSN 0324-1645

152/ Ο Χάνος (Καν) Τέρβελ – μεταξύ παράδοσης και μοντερνισμού . – In: ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΙΔΕΕΣ. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ., (επιμ.) Ηракᴧеίо, 2014, p. 653-674. ISBN 978-960-524-437-8

153/ L’église paroissiale de “Saint Georges le grand-martyr” dans la région frontalière de Vidin. – Etudes balkaniques, 3, 2014, p. 104-121. ISSN 0324-1645

154/ Националното вкусно? – Сб. Балкански езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция, Доклади от межд. конференция посв. на 20-год. от създаването на спец. Балканистика, София, 30-31.05.2014, УИ „Св. Кл.Охридски“, 2015, с. 447-455. Rés. Fr.

155/ L’œuvre de Diderot en Bulgarie. – Etudes balkaniques, N 4, 2014, p. 182-190.

156/ Страници от пост-византинизма – сп. Балкани, бр. 4, 2015, с. 83-87.

157/ Aspects de la réception de Rousseau en Bulgarie. – In: Rousseau et la Méditerranée. La réception de Jean-Jacques Rousseau dans les pays méditerranéens, Actes du colloque international (20-22.01.2011) organisé à l’Université de Nice-Sophia Antipolis par le Centre Transdisciplinaire d’Epistémologie de la Littérature (UFR LASH) et l’Equipe « Autour de J.-J. Rousseau » (CNRS Paris IV-Sorbonne), réunis par Jacques Domenech, Paris, Honoré Champion, 2016, p. 77-84. (Collection Babeliana 18) ISBN 978-2-7453-3068-0; ISSN 1296-5332; e-ISBN 978-2-7453-3532-6

158/ По следите на Балдуин Фландърски. – В: Култура, идентичности, съмнения, Сб. в чест на проф. Д.ф.н. Н. Аретов, съст. и научна ред. А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев, София, Акад. Изд. „проф. М. Дринов“, 2016, с. 482-494. ISBN 978-954-322-870-6

159/ Орлеанската девица и нейните интерпретатори. – In: Mirabilia: чудеса и чудовища, София, ИБЦТ, 2016, с. 172-179. (Studia balcanica 31) ISBN 978-619-7179-05-

160/ Quelques traits des rapports Lazaristes – Bulgares-Unis à Salonique ottomane. – In: Les Balkans ottomans: conquêtes et identités nationales, textes réunis par R. Zaïmova et V. Barbu: Etudes balkaniques, 2017, 3, p. 534-549; présentation du projet bulgaro-roumain, p. 349-352.

161/ „Бяхме жертва на гърцизма“ или за емиграцията на една солунска фамилия. – сп. Балкани (Миграциите и Балканите от Древността до наши дни), 2017, 2, с. 26-32.

162/ Латини и българи. – В: Представи и миражи: „чуждото“ в „своята“ литература. Научна конференция на Академичен кръг по сравнително литературознание, София: https://calic.balkansbg.eu/conferens/images-and-mirages/109-latins-and-bulgarians.html#note15

163/ Католическите мисии в Македония: между светското и духовното, В: Миналото на Балканите: подходи и визуализации,  ред. и съст. Р. Заимова, Н. Александрова и А. Алексиева, с. 109-118. (Дългият осемнадесети век 1) ISSN 2603-4492

164/ За „сладките времена“ по балкански, В: Наслади и забрани, ред. и съст. Р. Заимова, Н. Александрова и А. Алексиева, с. 137-146. (Дългият осемнадесети век 2) ISSN 2603-4492

165/ Откриване на Древността от френските мисии, 17-18 век. – Кръгла маса „Бъдеще на науките за Древността“, Благоевград, 24-25.10.2018:  https://history.academybg.org/?page_id=20

166/ 100 години от смъртта на епископ Лазар Младенов. – Християнство и култура, бр. 1 (138), 2019, с. 23-28. ISSN 1311-9761

167/ Les agents diplomatiques de France et les études sud-est européennes. – Etudes balkaniques, 2019, 2, p. 199-211.

Рецензии и отзиви към горната продукция:

1/ Овакимян, А. Материали от архивите и библиотеките на Мъхитеристката конгрегация като извори за славяноведението и балканистиката /на арменски/.-Историко-филологически журнал, Ереван, 1977, бр.4 (119), с.226.

2/ Овакимян, А. Новые материалы о славяноведению и балканистики из архивов арменской конгрегации Мъхитаристов.-Советское славяноведение, 1987, бр.6, с.107.

3/ Стоянова, Ив. Архивен справочник по френски консулски документи за Гърция и Турция.-Изв.държ.арх.,53,1987,378-380.

4/ Babelon, J.-P. Les Archives consulaires francaises interessant l’histoire des Balkans et de la Mediterranee orientale aux Archives Nationales de France.-In: Les Documents diplomatiques. Importante source des etudes balkaniques, Roma, 1988, 23-26.

5/ Stantcheva, R. “Le theme bulgare dans la litterature occidentale (XVe-XVIIes.)”.-Etudes balkaniques, 2, 1993, 131-132.

6/ Петкова, И. Българската тема в западноевропейската книжнина.-Език и литература, 1, 1993, 144-146.

7/ Николов, Й. Българската тема в западноевропейската книжнина.-в-к “Начало”, бр. 30, 29 юли 1993.

8/ Костов, Г. Фундаменталният труд на Дюканж.-в-к “Столица”, 8-15 октомври 1993.

9/ Аретов, Н. Correspondance des ambassadeurs de France à Constantinople (1668-1708). Inventaire analytique des art. BI 376 à 385 par Dr. R. Zaimova, revu pour l’impression par Ph. Henrat. Paris, 1999. 273 p.-в-к “Литературен форум”, бр. 37 (420), 6.12.1999 г.

10/ Представяне на по-горе споменатата книга /N 9*/ от н.с. Росица Градева, 10.05.2000 г., И-т по балканистика, Съюз на учените /секция “История”/ и “Българско общeство за проучване на 18 век”.

11/ Mitev, Pl. Correspondance consulaire des ambassadeurs de France à Constantinople (1668-1708)…- Etudes balkaniques, 2, 2000, 146-147.

12/ Ванова, Л. Консулска кореспонденция на посланиците на Франция в Константинопол (1668-1708). – Изв.държ.архиви, 76, 2000, с. 228-237.

13/ Windler, Christian (Freiburg i.Br.), Archives Nationales. Correspondance consulaire ambassadeurs de France à Constantinople (1668-1708). – In: Francia, 29/2, 2002, p. 212.

14/ Parrott, David (New College Oxford). Correspondance consulaire… – In: English Historical Review, Feb. 2002, p. 273.

15/ Личева, Ам. Как и кога българите стават модерни? – В-к “Култура”, бр. 16, 18 април 2003. [по повод книгата за “Модерността вчера и днес”, С., Кралица “Маб”, 2003, съст. Р. Заимова и Н. Аретов]

16/ Стоянова, Оля. „Пари, думи, памет” – В-к Дневник Online, 23.09.2004.

17/ Митов, Мартин – Словото, Пътят към „другата” Европа. – Отзив за представянето на книгата във Френския И-т на 2 април 2004, София. – www.slovesa.net

18/ Gorthéva, P. Voyager vers l’”autre” Europe. Relations culturelles franco-ottomanes, XVIe-XVIIIe s. – In: Fréquences francophones, N 5, 2005, p. 69-71. ISSN 1311-3895

19/ Mangiulea, M. Drumul spre “cealaltă” Europă. Despre relaţiile culturale franco-otomane între secolele XVI-XVIII. – Romanoslavica (Bucureşti), XL, 2005, p. 289-293. ISSN 0557-272X

20/ Спасов, М. Кафене “Европа”. – В-к “Култура”, бр. 4 (2399), 31.01.2006. – отзив за конференцията, състояла се в И-та за балканистика, 1-2.12.2005 (по проект ОХН 1205/2002).

21/ Bibina, Y. “Пътят към “другата” Европа (из френско-османските културни общувания, ХVІ-ХVІІІ в.”. София, изд. “Кралица Маб”, 2004. 276с. – Etudes balkaniques, 3, 2005, p. 160-165. (на англ.); Културните маршрути на духовността – www.liternet.bg 09.02.2005, N 2 (63)  = Балканистичен форум (Balkanistic Forum), 1-3, 2006, p. 435-443. ISSN 1310-3970

22/ Съюзът на учените в България връчи таз годишните си награди. – в-к “Учителско дело”, бр. 13, 2005.

23/ Мехмедова, М. Пътища и граници – утъпкани и нови. – в-к “Азбуки”, бр. 18, 3-10.05.06.

24/ Spassov, M. R. Zaimova, N. Aretov (éds.) Modernostta vtchera i dnes [La modernité hier et aujourd’hui], Sofia, “Kralitza Mab”, 2003. rés. en fr. et angl., 293 p. – In: Dix-huitième siècle (Paris), n 38, 2006, p. 670. ISSN 0070-6760

25/ Vatcheva, A. Raïa Zaïmova, Voyager vers l’”autre” Europe (relations culturelles franco-ottomanes, XVIe-XVIIIe s.), Sofia, “Kralitza Mab”, 2004, 276 p.+16 ill. (en bulgare, rés. fr., en). – In: Dix-huitième siècle (Paris), № 38, 2006, p. 731-732. ISSN 0070-6760

26/ Йорданова, Юл. Семиотика на кафето. – Liternet, 9.03.08. № 3 (100)

27/ Дончева, Г. “Кафене Европа”. – Liternet, 7.03.08. № 3 (100) = Кафене “Европа”. – Новости, Информационен бюлетин на БАН, бр. 4, април 2008, с. 19.

28/ Казанджиева, Таня. Голямото кафене. – в-к “Култура”, Брой 15 (2498), 17 април 2008 г.

29/ Violeta Barbu, Voyager vers l’”autre” Europe… Les Editions ISIS, Istanbul, 2007. – Revue Roumaine d’histoire, t. XLVI, 2007, N 1-4 janvier-décembre, p. 394-395. ISSN 0080-2638

30/ Захариева-Цанкова, З. “Не приличам на никого в света”. – в-к “Азбуки”, бр. 42, 22.10.2008.

31/ Pippidi, A. Voyager vers l’”autre” Europe… Les Editions ISIS, Istanbul, 2007. – Revue des Etudes sud-est europeennes, n 1-4, 2008, p. 555-556. ISSN 0035-2063

32/ Заимова, Р. Voyager vers l’”autre” Europe… Les Editions ISIS, Istanbul, 2007. – Новости, Информационен бюлетин на БАН, бр. 6, юни 2008, с. 2-3.

33/ Mondot, J. Voyager vers l’”autre” Europe… Les Editions ISIS, Istanbul, 2007. – Lumières (Université de Bordeaux III), N 12, 2008, p. 270-271.

34/ R. Zaïmova, Voyager vers l’»autre« Europe (Gérard Laudin) In: Francia-Recensio, 2010-1, Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815) URL: http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2010-1/FN/zaimova_laudin Dokument zuletzt verändert am: May 10, 2010 05:53 PM Zugriff vom: May 10, 2010

35/ Barbu, V. “Au sources de l’histoire balkanique et l’impacte francophone”. – Studii şi material de Istorie Medie (Inst. “N. Iorga”), vol. XXXI, 2013, p. 433-435.

36/ Yotova, R. Au sources de l’histoire balkanique et l’impacte francophone. Istanbul, Les Editions Isis, 2012. 204 p. – Etudes balkaniques (Sofia), 3-4, 2013, p. 228-231.

37/ Zarebski, I. Grigorova, R. Zaimova (ed.), Autobiographie de Parlitchev (1830-1892). Istanbul, Isis, 2012. 84 p. – Etudes balkaniques, 2, 2015, p. 135-138. (Rec.)

38/ L. Mindova, Voir l’Autre. – Etudes balkaniques (Sofia), 2, 2016, p. 357-364. [Rec.: S. Velkova, Grecs et Bulgares – regards croisés, ed. R. Zaimova, Y. Konstantinova]

39/ Васил Костов, Един ценен извор за историята на лазаристката мисия на Балканите, Християнство и култура, бр. 2, 2018, с. 105-107. ISSN 1311-9761

40/ Надя Данова, Ново ценно градиво за българската история. – Liternet, 29.10.2018, N 10 (227) (Рец.)

41/Danova, Nouvelle source précieuse pour l’histoire bulgare (Arthur Droulez C.M., Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul, Les Editions ISIS, 2018. 268 p.) – Etudes balkaniques, 3, 2018, p. 581-583.

Рецензии и отзиви:

1/ Le Khanat de Crimee.-In: Bulletin (CIBAL), 5, 1981, 39-40.

2/ “Найден Геров”, фонд – 18к.Инв. опис – 1.-In: Bulletin (CIBAL), 1982, 120-121.

3/ Обзор на фондовете и постъпленията.-Bulletin (CIBAL), 1982, 125-126.

4/ Документи за френско-османските дипломатически отношения до Великата френска революция.-Изв.държ.архиви, 43, 1982, 250-253.

5/ Stajnova, M. Zaimova, R. Colloque international sur le Baroque du sud-est europeen.-Etudes balkaniques, 1, 1982, 152-153.

6/ Les Archives Nationales. Etat general des fonds.-In:Bulletin (CIBAL), 7, 1983, 75-76.

7/ Vers l’Orient…Paris, BN, 1983. 100 p.-In: Bulletin (CIBAL), 7, 1983, 77-78.

8/ Illiadou, D. Inventaire des documents des Archives de la Chambre de commerce de Marseille.-In: Bulletin (CIBAL), 7, 1983, p.79.

9/ Correspondance consulaire. Consulats. Memoires et Documents. Repertoire.-In: Bulletin (CIBAL), 7, 1983, 80-81.

10/ Moktar, M. Les etats balkaniques ottomans en marche vers l’independance et l’intervention francaise (fin du XIXe s.).Nice, 1983, 370 p. Diss.-In: Bulletin (CIBAL), 8, 58-59.

11/ Новоиздаден справочник на френския национален архив.-Изв.държ.архиви, 47, 1984, 296-298.

12/ Нов френски справочник за дипломатически документи.-Изв.държ.архиви, 48, 1984, 359-361.

13/ Consulats de France en Grece et en Turquie.-In:Bulletin (CIBAL),9, 1985, 93-94.

14/ Две нови издания на френските национални архиви.-Изв.държ.архиви, 49, 1985, 294-297.

15/ “Vers l’Orient…”.Paris, Bibliotheque Nationale, 1983.-Изв.държ.архиви, 50, 1985, 374-376.

16/ Опис на френски консулски документи за търговията в Средиземноморието.-Изв.държ.архиви, 51, 1986, 392-394.

17/ Арменски извори за балканската история и култура.-Изв.държ.архиви, 52, 1986, 483-485.

18/ Личните документи като исторически извор.-In: Bulletin (CIBAL), 11, 1987, 55-56.

19/ L’Orient des Provençaux dans l’histoire.-In:Bulletin(CIBAL), 11, 1987, 59-61.

20/ Четата на хаджи Димитър и Стефан Караджа. Чуждестранни документи.-In: Bulletin (CIBAL), 12, 1988, 67-68.

21/ Ориентът в историята на западното Средиземноморие.-Изв.държ.архиви, 58, 1988,288-293.

22/ Георгиева, М. Р.Заимова,  България, Италия и Балканите. Обществено-исторически и културно-естетически взаимоотношения. С.,БАН, 1988.-Литературна мисъл, 7, 1989, 164-166.

23/ По повод на кореспонденцията на американските консули в Гърция /1837-1906/.-Изв.държ.архиви, 60, 1991, 388-389.

24/ Session consacrée au 270e anniversaire de Paisij de Hilendar et à son “Histoire”.-Etudes balkaniques, 1, 1993, p. 126.

25/ Vers l’Orient par la Grèce…-Etudes balkaniques, 3, 1993,133-135.

26/ Култура и общество, т.1-2. С.,БАН, 1992,1994.-Etudes balkaniques, 2, 1995, 140-142.

27/ Minuti, R. Oriente barbarico e storiografia settecentesca. Rappresentazioni della storia dei Tartari nella cultura francese del XVIII secolo. Venezia, Marsilio, 1994.-Etudes balkaniques, 1, 1996, 131-135.

28/ La tolérance ou la liberté. Les leçons de Voltaire et de Condorcet. Bruxelles, 1997.-In: Dix-Huitième Siècle (Paris), 1998. (под печат)

29/ G.Kraemer, Trois siècles de presse francophone dans le monde. L’Harmattan, 1997.-In: Dix-Huitième Siècle (Paris), 30, 1998, p. 634.

30/ A.Montandon (dir.), Mœurs et images. Etude d’imagologie européenne, Clermont-Ferrand, 1997.-In: Dix-Huitième Siècle (Paris), 30, 1998, p. 545.

31/ Au sujet de l’histoire des “nations” en Europe.-Etudes balkaniques, 1-2, 1998.

32/ Les Etudes Dix-Huitiémistes de la Société bulgare.-Etudes balkaniques, 1-2, 1999, 247-250.

33/ Colloque international “Penser à l’autre” – images, stéréotypes, crises (XVIIIe-XIXe s.)”. – Etudes balkaniques, 4, 2000, p. 158-159.

34/ Colloque bulgaro-grec “Relations politiques, intellectuelles et culturelles entre Grecs et Bulgares, 18e-20e s. ». – Etudes balkaniques, 4,  2001, p. 170-172. (в съавторство със С. Велкова)

35/ La modernité d’hier et d’aujourd’hui. – Etudes balkaniques, N 2, 2002, p. 168-169.

36/ Велкова, С. “Славянският” съсед и гръцкият национален образ “аз” (1912-1941). – Etudes balkaniques, 2, 2003, p. 155-156.

37/ Изобретяването на Източна Европа. – Ел. Издание Literanet. Bg, януари 2005.

38/ Виктор Юго и българите? – Ел. Издание www.liternet.bg, април 2005 (съавт. Д. Маринова)

39/ Dernières contributions sur les Lumières grecques. – Etudes balkaniques, 1, 2005, 154-156. (co-auteur F. Christakoudi)

40/ Оксидентализмът за български читател. – Ел. Издание www.liternet.bg, 06.08.06, № 8 (81)

41/ Щрихи из историята на образованието в чужбина. – в-к “Азбуки”, бр. 46, 15-21.11.2006.

42/ Наука, техника, модернизация. – в-к “Азбуки”, бр. 46, 12-17.11.2007.

43/ Л. Симеонова, Пътуване към Константинопол. Търговия и комуникации в Средиземноморския свят (края на ІХ – 70-те години на ХІ в.). – Etudes balkaniques, 3, 2007, 145-147.

44/ Странстващият Жан-Жак Русо. – в-к “Азбуки”, бр. 24 (856), 18-24.06.2008 = LiterNet 29.07.2008 n 7 (104)

45/ Ottoman Diplomatic Documents on the Origins of World War one, t. 1. The Road to Bulgarian Independence, Sept. 1908-May 2009. – Etudes balkaniques, 1, 2009, p. 204-205. (Rec.)

46/ Images oubliées de la guerre russo-turque, 1877-1878. Catalogue de deux expositions 2008-2009 a Sofia. Забравени изображения от Руско-турската война, 1877-1878. Каталог на две изложби 2008-2009 в София. 88 p. – Fréquences Francophones (Sofia), 13/2009, p. 71-72.

47/ Anguélina VATCHEVA, Romanăt na imperatritzata. Romanovijat diskurs v avtobiografitchnite zapiski na Ekaterina II. Rakurssi na tchetene prez vtorata polovina na XIX vek (Le roman de l’impératrice. Le discours romanesque dans les notes autobiographiques de Catherine II. Approches de lecture pendant la seconde moitié du XIXe siècle), Sofia, éd. de l’Université de Sofia « St Clément d’Ohrid », 2008. Rés. en russe et angl. 362 p. – In: Dix-Huitième siècle (Paris), N 41, 2009, p. 809.

48/ История на българите в Мизия от Йохан Кристиан фон Енгел. – В: LiterNet, 13.04.2010, N 4 (125)

49/ Il Regno degli Slavi… (фототипно издание, „Дамян Яков”). -Българистика, кн. 19, 2009, с. 113-115. (Рец.)

50/ Barbu, Violeta. Purgatoriul misionarilor. Contrareformaîn Ţările române în secolul al XVII-lea. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009. 770 p. – Etudes balkaniques, N 1, 2011, p. 201-203.

51/ Colloque International dix-huitiémiste en Albanie. – Etudes balkaniques, 1, 2013, p. 138-139.

Научно-популярни публикации:

I/ “Кръстител на българите”.-в-к “Антени”, бр.25 /493/, 18 юни 1980.

II/ “За пример на Луи ХV”.-в-к “Антени”, бр. 12 /532/, 25 март 1981.

III/ “Паметта на вековете: Средновековната българска държава в западноевропейската историография /XV-XVIIв./.-в-к “Учителско дело”, бр.40, 2 октомври 1985.

IV/ “Битката на народите” отпраща послание: “не забравяйте страданията на православните братя”.-в-к “Българска армия”, 11.11.1993, бр.13332.

V/ “Пътешествията” на Антоан Галан.-в-к “Ехо”, бр.13, 22.6-6.7.94.

VI/ “Из Балканите по Волтеровски”.-в-к “Музей”, бр.1(17), януари 1995.

VII/ Назад във времето: от кръстоносната идея до Източния въпрос.-в-к “Знаме”, бр.18(3890), 9-13.03.1995.

VIII/. “Щрихи от портрета на Антоан Галан (1646-1715)”.-в-к “Знаме”, бр.I (3942), 8-14 януари 1996.

IX/. Последното изследване на османистката Михаила Стайнова.-в-к “Континент”, бр.40 (1175), 16 февр.1996.

X/. The Way We Were: A View from the Outside.- The Insider, vol.6, N 5, 1996, p.24.

XI/. Настрадин Ходжа стана на седем века. – в-к “Знаме”, бр.3 (3988), 25.02.-3.03.97 г.

XII/. Философът и неговата пропаднала мечта. – в-к “Знаме”, бр. 8 (3993), 1.-7.04.1997.

XIII/. Светлата диря на учения.-В-к “Знаме”, бр. 13/3998, 13-19.05.97.

XIV/. Скици от Дъблин.-В-к “Култура”, бр. 35 (2095), 3 септ. 1999.(в съавт. с Н.Аретов)

XV/. Имагологията и изследванията за българите. – В-к “Азбуки”, бр. 36 (422), 8-14 ceпт. 1999 г.

XVI/. България в представите на театрална Европа. – В-к “Знаме”, бр. 37/4103, 23-29 ноември 1999 г.

XVII/. Урок по история в цариградска среда. – в-к “Азбуки”, бр. 1 (439), 5-11.01.2000 г.

XVIII/. Щрихи из Паисиевата генеалогия на българите.-в-к “Култура”, бр. 9 (2120), 10.03.2000.

XIX/. Историцизмът в “История славяноболгарская” на Паисий Хилендарски. – в-к “Азбуки”, бр. 40, 3-9. 10. 2001.

XX/. Френските колежи в Пловдив. – в-к “Азбуки”, бр. 23, 5-11.06. 2002.

XXI/. Българската тема в католическата книжнина. – в-к “Пари плюс”, бр.19, 20.05.2002.

XXII/. Европейска ли е Паисиевата история? – в-к “Пари плюс”, бр. 29, 28.10.02.

XXIII/. И “Приказките от 1001 нощ” минават пред Запада. – в-к “Пари плюс”, бр. 1, 6.01.03.

XXIV/. България загуби от прекъснатата франкофонска традиция. – в-к “Пари плюс”, бр. 12, 24.03.2003.

XXV/. Пътят към “другата” Европа (из френско-османските културни общувания, ХVІ-ХVІІІ в.). – в-к “Азбуки”, бр. 4, 28.І – 3. ІІ. 2004.

XXVI/. Югоизточна Европа. – в-к “Култура”,  бр. 12, 19 март 2004 г.

ХХVІІ/. Методът на копиране. – в-к „Азбуки”, бр. 18, 5-11 май 2004.

ХХVІІІ/. Жорж Ато и френско-българските културни общувания. – в-к „Азбуки”, бр.40, 6-12.10.2004.

XXІХ/. Ламартиновата Русия. – в-к „Азбуки”, бр. 18, 4-10.05.2005.

ХХХ/. Френско-османски културни общувания през ХVІ-ХVІІІ в. – сп. “Еволюция”, бр. 2, год. ІІ, февруари 2006, 38-41.

ХХХІ/. Пътуване из България. – Ел. списание LiterNet, 17.03.2006, № 3 (76).

ХХХІІ/. Парижките кафенета. – Литературен в-к, бр. 9, 8-14.03.06.

ХХХІІІ/. България в началото на ХІХ век през погледа на френски пътешественици. – сп. Еволюция, бр. 3, год. ІІІ, март 2007, с. 6-9.

XXXIV/. Странстващият Жан-Жак Русо. – в-к “Азбуки”, бр. 24 (856), 18-24.06.2008.

XXXV/. “Прадядо ми живял далеч в една държава”. – LiterNet, 24.05.2009, №5 (114)

XXXVI/. Из северозападните български краища. – в-к “Азбуки”, бр. 41, 7.10.2009.

XXXVI/ Село Орешец. – сп. Венец, бр. 1, 2010, с. 203-212.

XXXVII/ Един забравен паметник на културата. – в-к „Българска армия“, бр. 6, 10.02.2012, с. 18.

XXXVIII/ В Европа без граници или с колело до Лондон. – LiterNet, 11.04.2014, № 4 (173)

XXXIX/ Стереотипи и екзотика „по немски“ – Литернет, 13.02.2014, № 2 (171)

XXXX/  Преплетени истории. – Литературен вестник, бр. 32, 3-9.10.2018, с. 5. [За книгата на Н. Александрова, „Еничарите“. Преплетени истории в османския контекст на ХХ век. София, Изток-Запад, 2018]

Участия в международни и национални научни прояви:

1/ Моменти от средновековната българска история, отразени у някои западноевропейски хуманисти. – Втора нац. школа на младите историци, Приморско, 1980.

2/ Relations bulgaro-byzantines dans la littérature humaniste occidentale du XVIIe s. – Colloque inter. sur le Baroque du sud-est européen, Sibiu (Roumanie), 1981.

3/ Византийските извори и паренетичната литература /по примера на един френски превод на Фотиевото послание до Борис/.-Трета нац. конференция на младите историци, Пловдив, 1981.

4/ Някои френски архивни документи за балканската история /XVIII-XIX в./. – Трета конференция на младите историци, Пловдив, 1981.

5/ Българо-византийски общувания в западноевропейската художествена литература през XVI в. – Трета нац. школа на младите историци, Приморско, 1982.

6/ Участие в III сесия на Съвета на СИБАЛ, София, 1982.

7/ Италианската хуманистична историография от XV в. с оглед на българската история. – III нац. конференция на младите историци, Благоевград, 1983.

8/ Някои италиански автори от XV в. за българската история.-III българо-италианска конференция, София, 1984.

9/ Eléments légendaires dans l’histoire des relations byzantino-bulgares reflétés dans les œuvres de quelques poètes de la Renaissance. – IV symposium bulgaro-grec, V.Tarnovo, 1985.

10/ Участие в раб.среща на межд. комисия “Архиви и микрокопия” /СИБАЛ/, София, 1985.

11/ Представите за България всред френския интелектуален елит през XVII в. – Втори межд. конгрес по българистика, София, 1986.

12/ Църковна католическа историография в Западна Европа: Цезар Бароний и последователите му за българската история /XVII в/.-VI нац. школа на младите историци, Приморско, 1986.

13/ Конфликтът Лъв Aрменец/хан Крум в протестантския и католически театър от XVII в. – Нац. конф. ”Култура и общество”, София, 1987.

14/ Участие в межд. раб. среща на комисия “Архиви…” /СИБАЛ/, Марсилия, 1987.

15/ По въпроса за западноевропейската историография и “История славянобългарска” на Паисий.-VIII нац. школа на младите историци, Приморско, 1988.

16/ Пост-византинизмът и темата за покръстването на българите.-Межд. конф.”Християнските балкански народи под османска власт, XIV-XIX в.”, София, 1988.

17/ Участие в межд. конгрес на Архивите, Париж, 1988.

18/ Le thème bulgaro-byzantin dans le théâtre des humanistes occidentaux (XVIIe s.).  – Ve symposium bulgaro-grec, Yanina-Salonique, 1988.

19/ Информацията на Давити/Рокол /XVII в/ за българските земи в контекста на историческата литература. – Межд.конф. “300 години от Чипровското въстание”,София, 1988.

20/ В.Тъпкова, Р. Заимова,  Търново в западната книжнина от XV-XVII в. – V межд. симпозиум “Търновска книжовна школа”, В. Търново, 1989.

21/ Thèmes balkaniques dans les ouvrages des humanistes occidentaux (XVe-XVIIe s.) – VIe Congrès international des Etudes du sud-est européen, Sofia, 1989.

22/ Участие в V сесия на Съвета на СИБАЛ, Пампорово, 1989.

23/ Sources archivistiques sur les Balkans: inventaires élaborés au CIBAL – VIe Congrès Intern. des Etudes du sud-est européen, Sofia, 1989.

24/ Училището за източни езици в Цариград и Смирна и френската дипломация /XVII-XVIII в./. – Х нац. школа на младите историци, Приморско, 1990.

25/ В.Тъпкова, Р. Заимова,  Й.Иванов и его связы с французкими славистами. – Réunion de la commission internationale pour l’histoire de la slavistique, Marbourg, mai 1990.

26/ Участие в раб. среща на межд. комисия “Архиви…” /СИБАЛ/, София, 1990.

27/ Le rapport Byzance/Bulgarie et l’historiographie européenne (XVe-XVIIIe s.). – VIe symposium bulgaro-grec, Sofia, 1991.

28/ Паисиеви предходници. – Научна сесия по случай 230 год. от написването на “История славянобългарская”, Банско, 1992.

29/ Йордан Иванов и френските учени. – Межд.конф. посветена на 120 год. от рождението на проф. Йордан Иванов, Кюстендил, 1992.

30/ Историята на Льобо (XVIIIв.) и българският й превод. – Нац. конф. посв. на “Българското Възраждане и Европа”, И-т за литература, София, 1993.

31/ Старопечатните издания в Европа (XV-XVIII в.) с балканистична

тематика. – Нац.конф. “Книги, книгоиздатели и книгопечатане през XVIII-XIX в. Балкански и български аспекти”, София, 1993.

32/ “Кръстоносната идея” във френската историческа книжнина (XVI-XVIII в.). – XIII нац. школа на младите историци, Приморско, 1993.

33/ La première école française dans les Balkans (XVIIe – XVIIIe ss.).- Сесия посветена на 70 год. от създаването на катедра по романска филология в СУ, София, 18-19.12.1993 г.

34/ Les voyages en Orient – rêve ou réalité. – Конф. посветена на “Des voyageurs aux journalistes”, Букурещ, април 1994.

35/ Европейската и балканска историография – идейни успоредици.-Конф. на тема “Ренесансът и България”, София, май 1994.

36/ Пътешествията из Ориента – мечта или реалност. – ”Свое и чуждо”, конф. посветена на 75 год. от рождението на проф. П.Русев, В.Търново, май 1994.

37/ Le thème ottoman dans la littérature occidentale (XVIe-XVIIe ss.).-Colloque intern. “Chrétiens et musulmans à la Renaissance”, Ц-р за изследвания на Ренесанса, Тур /Франция/, юли 1994.

38/ Les activités artistiques des ambassadeurs français à C-ple (fin du XVIIe-début du XVIIIe s.) – VIIe Congrès des Etudes sud-est européennes, Солун, август-септ. 94.

39/ Балканите в “Essai sur les mœurs” на Волтер. – Межд. конференция на „Българско общество за проучване на 18 век”, посветена на 300 год. от рождението на Волтер, София, декември 1994 г.

40/ Някои тенденции в западноевропейската историография на балканска тема /XVIII в./. – Нац. конф.  с межд. участие ”Общото и специфичното в балканските култури”, София, май 1995.

41/ Les ouvrages occidentaux (XVIe-XVIIIe ss.) pour l’enseignement de la langue et de la culture orientale. – Second Economic and Social History Congress, Istanbul, June 1995.

42/ Произход, религия и език на българите: еволюция на гледищата в Европа /XV-XVIII в./ – Нац. конф. “Еволюция и революция в общественото развитие”, Приморски срещи “Клио 95”, юни 95.

43/ Les études orientales et les activités des intellectuels français (fin du XVIIe – XVIIIe s.). – East-West Seminar, Muenster 1995.

44/ Участие в IX межд. конгрес за “XVIII век”, фондация “Волтер”, Мюнстер /Германия/, август 1995.

45/ Подходът на балканския писател към историческата тема: Кантемир, Раич, Паисий. – Межд.конф.”Ролята на балк.писател в културния живот”, София, ноември 1995.

46/ “Les Orientales” de Victor Hugo. – Межд.научна сесия на кад.по романска филология, СУ, посв.на 110-год. от смъртта на В.Юго, София, дек.1995.

47/ Образът на Тервел в българската възрожденска книжнина и изобразително изкуство. – Научна конф. “Литературни проблеми на XVII-XVIII в.”, София, март 1996.

48/ Hadji Kalfa – Galland: une culture à deux niveaux.- Межд. конф. “Chrétiens et musulmans à la Renaissance”, Tunis, mars-avril 1996.

49/ Между Цариград и Париж или към въпроса за европеизацията в Османската империя. – Нац.конф. “Център и периферия”, Приморски срещи “Клио 96”, юни 1996.

50/ Никополската битка в контекста на западноевропейската книжнина (XVI-XVII в.) /в съавторство с В.Тъпкова/.- Межд.конф.”600 години от Никополската битка”, Плевен, септ.1996.

51/ Кръстоносната идея – памет и реалност.-Нац. конф. “Историята през погледа на поколенията”, Приморски срещи, 97.

52/ Корените на франкофонията като геополитика на Балканите.-Нац.конф. “Мостове и бариери във времето”, Приморски срещи Клио 98.

53/ Цариград – “център на доктрината”. – Нац. конф. с межд.участие “Балканите – кръстопът на политически, културни, етнически и религиозни отношения”, София, юни 98.

54/ Les Bulgares entre l’Orient et l’Occident: le point de vue de l’historiographie des Lumières. – Colloque international “Civilisations: regard de l’Est, regard vers l’Est, Kyoto (Japon), septembre 98.

55/ Участие в межд. конференция “A Compative Study of Beijing and the World Metropolises in the 18th Century”, Пекин (Китай), септ.98.

56/ Просвещенското схващане за произхода на българите. -Нац.конф. “Древните българи преди 681 година (произход, история и култура). Историята на Волжка България”, София, СУ, декември 98.

57/ Au sujet d’une relation de voyage littéraire du début du XIXe s. – Colloque bulgare-français “Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale”, Sofia, mai 99.

58/ Имагологията и изследванията за българите.-Нац. конф.”Пътят на Европа – възходи и падения”, Приморски срещи Клио 99, юни 99.

59/ Les réformes dans l’Empire Ottoman et l’enseignement de la langue des civilisations. – Tenth International Congress on the Enlightenment, Dublin July 25-31,1999

60/ L’Histoire du moine Paissij (1762) dans le contexte Européen.- X Congresso Internazionale sull’Illuminismo (la diffusione dei lumi nel mediterraneo e in Europa centrale e orientale), Napoli 5.08.1999.

61/ Един прочит на Паисиевата История в общоевропейски контекст. – Нац.конф. “Българският осемнадесети век”, 17-19.11.1999, НБКМ, София.

62/ Културно-историческият път на “Хиляда и една нощ”.-Межд.конф. “Ислямската култура на Балканите”, София, 21-23.04.2000.

63/ Френските колежи в Пловдив в контекста на френската културна политика. – Нац. конф. “Европейски влияния в Пловдив, XVIII-средата на XX век”, Пловдив, май 2000.

63/ R. Zaimova, V. Tapkova, Les activités littéraires et culturelles de Georges Hateau en Bulgarie.-Colloque franco-bulgare “La France, l’Europe et les Balkans: crises historiques et témoignages littéraires”, 22-23 septembre 2000, Arras-Paris.

64/ Образът на “турчина” – между Ренесанса и Просвещението.-Межд. конференция “Да мислим другото”, София, 12-13.октомври 2000.

65/ Гръцката среда в Цариград според сведенията на френските посланици (1669-1708). – Межд.конф. ”Диабалканико синедрио”, Комотини /Гърция/, 20-22 октомври 2000. (на гръцки)

66/ L’espace culturel de Constantinople: témoignages des ambassadeurs de France (XVIIe – XVIIIe s.). – Colloque international “Interfaces. Villes frontières”, Paris X – Nanterre, 21-26.03. 2001.

67/ “Pour” et “contre” l’histoire de Byzance et de Bulgarie au XVIIIe s. européen. – Bulgarian-Greec Conference “Political, Intellectual and Cultural Relations between Greeks and Bulgarians, 18th-20th Centuries, Thessaloniki, 30.03.-2.04.2001.

68/ L’Histoire du moine Paissij et les milieux européens. – Journée doctorale, Département d’Histoire, Universite de Toulouse Le Mirail (France), 1.06.2001.

69/ “Цивилизация-варварство” и образът на българина. – Нац. Конф. на “Бълг. Общество за проучване на 18 век”: “Модерността вчера и днес”, София, 25-26.02.2002.

70/ “Тервел-Тривелий-Теоктист”. – Научна сесия в чест на 60-годишнината на проф. У. Федер, С., СУ, май 2002. (в съавт. с В. Тъпкова)

71/ Histoire et liberté dans les milieux bulgares. – Colloque international de la Société polonaise d’Etude du 18e s. « Liberté – héritage du passé ou idée des Lumières”, Varsovie, 19.09.2002.

72/ Пътят на “Шехерезада”. – Конференция на и-та за история “Изток-Запад”, София, окт.2002.

73/ Паметта на Европа – българският случай. – Конф. На “Бълг. Об-во за проучване на 18 в.”, С., СУ, 3-4 април 2003.

74/ Images françaises des Bulgares: frontières et réalités. – Colloque international “Communication verbale et paraverbale”. 80e anniversaire du Département d’Etudes romanes, Université de Sofia, 24-25. X. 2003.

75/ Rêves et réalités balkaniques: le discours du voyageur Lamartine. – Colloque International “Transferts culturels/osmoses, divergences et convergences dans les traditions et les canons littéraires et dramatiques du sud-est européen (XVIIIe-XХe s.). Athènes, 31.10.-1.11.2003.

76/ Настрадин Ходжа във френски контекст. – Нац. Конф. С межд. Участие, орг. От “Бълг. Общество за проучване на 18 век”, София, СУ, 2-3.04.2004.

77/ La modernité de l’historien Lamartine. – Colloque international “Lamartine”, Tire (Turquie), 8-10.2004.

78/ Българската тема в католическата историография (ХV-ХVІІІ в.). – Научна сесия по повод 380 год. От Чипровското у-ще, Чипровци, септ. 2004.

79/ Великите личности и паметта за българите. – Нац. конф. на НБУ „Моделите – „Чужди” и „свои” в историографията и университетските четения”, Созопол, септ. 2004.

80/ La presse francophone bulgare: universalisme et identité nationale. – Colloque intern. “Traditionnel”, Identité, Modernité dans les cultures du sud-est européen: la littérature, les arts et la vie intellectuelle au XXe s. », Sofia, Institut d’Etudes balkaniques, 1-2 oct. 2004.

81/ L’œuvre du byzantiniste Du Cange et son éditeur Buchon (19e s.). – Bulgarian-Greek Conference « Political, Social, Economic and Cultural Relations between Bulgarians and Greeks (18th -20th Centuries), Sofia, Institute for Balkan Studies, 25-26.03.2005.

82/ Католикът хан Тервел? – Нац. Конф. с межд. Участие на Бълг. Общество за проучване на 18 век „Оксидентализмът или (тенденциозните) „източни” представи за „Запада”, СУ, 4-5.05.2005.

83/ The Sultan’s Subjects at the Ottoman Imperial School after the Crimean War. – In: Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar Ilişkileri bildiriler, Uluslararası Sempozyum, 11-13.05.2005, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir (Turkey), p. 269-275.

84/ Българите между Изтока и Запада в европейската модерност. – Семинар по проект към фонд Научни изследвания, МОН „България, Балканите и Европа – регионални измерения”, София, И-т за балканистика, 18-20 май 2005.

85/ L’historiographie catholique et orthodoxe des Bulgares: périphéries et frontières mentales. – In: Empire, Philosophy and Religion: Scotland and Central-Eastern Europe in the Eighteenth Century, Budapest, CEU, 23-26.06.05.

86/ Мястото на Русия в творчеството на историка Ламартин. – В: История и ценности, НБУ, Созопол, 19-23.09.05.

87/ Catholiques et protestants en Bulgarie: tradition et état présent. – In: Монтескьо, държавата и религията, НБУ, С., 7-8.10.05.

88/ Presse bulgare d’expression française: histoire et réalités politiques. – In: Colloque international “Francophonie et intégration européenne”, НБУ, София, 21-22.10.05.

89/ Участие в межд. Конф. “Реформацията – история и съвременни измерения”, НБУ, 27-28.10.05.

90/ Парижките кафенета. – В: Кафене “Европа”, нац. Конференция, И-т за балканистика, 1-2.12.2005.

91/ Представата за “Другия” в българските изследвания. – В: Межд. конференция “Свой-Чужд” в балканските и средноевропейските литератури”, Белград, 8-9.12.2005.

92/ La mémoire de l’Europe et celle des Bulgares. – In: «Histoire et mémoire en Europe centrale et orientale», Centre d’études sur l’histoire comparée et l’interculturalité (Faculté des Lettres de Zagreb)Zagreb, 19-22 janvier 2006.

93/ Voyager vers l’”autre” Europe: réalités et mythes des voyageurs français. – In: Annul Meeting of American Society for Eigthteenth Century Studies, Montreal, 31.03-1.04.2006.

94/ Пътят на просвещенската цивилизация и югоизтока. – В: “Пътища и граници – утъпкани и нови”, конф. с межд. участие на “Българско общество за проучване на осемнадесети век”, С., 10-11 април 2006.

95/ Rattraper ou rater le côté civilisationnel – le cas bulgare. – Colloque intern. “La place des lettres et des sciences humaines dans la société du XXIe siècle”, Université de Sofia, 18-20 mai 2006.

96/ Покръстване и идентичност у българските католици. – Българо-чешки межд. Симпозуим “Християнство и идентичност”, И-т за литература, 14-15.07.06.

97/ L’Historiographie des Bulgares (XVIIIe s.): frontières mentales. – In: Boundaries in the Eighteenth Century. Frontières au dix-huitième siècle, Helsinki-Svartå (Finland), 31.08-03.09.2006.

98/ Френският енциклопедизъм и паметта за българите. – В: Нац. Конф. “История и Памет”, НБУ, Созопол, септември 2006.

99/ Les collèges catholiques en Bulgarie dans le contexte de la politique culturelle de la France. – In: Colloque international «Le français langue des «élites» dans le bassin méditerranéen et les pays balkaniques (XVIIIe s. – moitié XXe s.), Galatasaray (Istanbul), 7-9.11. 2006.

100/ Независимостта и Другите в албанската публицистика. – В: Межд. Интердисциплинарна конф. “Въпреки различията: интеркултурни диалози на Балканите, СУ, 23-25.11.2006. (съавтор М. Мехмедова)

101/ Les Croisades (XIVe – première moitié du XVIe s.) dans l’historiographie bulgare. – In : Les Croisades tardives (XIVe-XVIe siècle). Bilan historiographique et état de la recherche, Université Toulouse le Mirail, 22-23.03.07.

102/ Участие в нац. конф. “Местата на всекидневието” по проект “България, Балканите и Европа: регионални измерения”, И-т по балканистика, 30-31 май 2007.

103/ Etat présent des études d’imagologie et d’identité nationale en Bulgarie. – XII Congrès international des Lumières, Montpellier, 8-15 juillet 2007.

104/ Католическите календари и покръстването на българите. –  “Етноси, култури и политика в югоизточна Европа”, посв. На 70-год. Юбилей на проф. Цв. Георгиева, НБУ, Созопол, 20-22 септ. 2007.

105/ Модератор на сесия: Voisinages fragiles. Les relations interconfessionnelles dans le sud-est européen et la Méditerranée orientale, 1854-1923: contraintes locales et enjeux internationaux, Ecole française d’Athènes, 26-28.09.2007.

106/ Енциклопедия и енциклопедизъм през века на Просвещението –  Нац. Конф. “Българско общество за проучване на осемнадесети век”, С., 12-13. 10.2007.

106/ Модератор в: “Мигриращи култури и социални практики”, конф. с межд. участие на Академичен кръг по сравнително литературознание, С., И-т за балканистика, 16.11.2007.

107/  Из европейските модели за “нация” и “цивилизация”. – Конф. с межд. участие “Модерният национализъм: балкански и европейски измерения”, НБУ, 23-24.11.2007.

108/ L’image du sultan dans la littérature française aux XVIIe-XVIIIe s. – Conférence de la Société irlandaise du 18e s. “Les Anciens et les Modernes au XVIIIe s.”, Dublin, 29.08.08.

109/ Les images byzantino-bulgares de Peyssonnel (XVIIIe s.) – Relations greco-bulgares à l’ère de la formation des identités nationales, Athènes, 2008.

110/ Русо-Крачунов или за един български прочит. – Межд. интердисциплинарна конференция “Природа и общество”, 230 год. от смъртта на Жан-Жак Русо, София, Българско общество за проучване на осемнадесети век, 17-18.10.2008.

111/ Littérature bulgare d’expression française: dernières publications. – Colloque international “Dialogue des cultures chez les écrivains balkaniques d’expression française, Bucarest, 7-8.11.2008.

112/ Les activités francophones de Krastju Kratchounov en Bulgarie (début du XXe s.). – Colloque international “La francopolyphonie: langue et culture françaises en Europe du sud-est”, Université libre internationale de Moldova, Chişinău, 20-21. 03. 2009.

113/ Българска католическа историография от средата на ХІХ в.: между светското и духовното. – Научна конф. с межд. участие “Мислене отвъд границите: югоизточна Европа и западният свят”, НБУ, 24-25.04.2009.

114/ Les activités scientifiques et pédagogiques de P. Béron. –  « Carrière de savants au temps des Lumières. Scholars’ Carrers in the Time of Enlightenment », International Society for 18th Century Studies, Universität Graz, Aug. 2009.

115/ Rattraper l’Europe dans la recherchе de soi-même? – “Transformations of the European Landscape: encounters between the Self and the Other”, The Congress of the European Network of Comparative Studies, Vilnius (Lithuania), 11-13.09.09.

116/ Les activités littéraires du bulgare Petǎr (Pierre) Béron (1799-1871). – “Les écrivains du sud-est européen en quête d’identité”, Université “Sp. Haret”, Bucarest, 6-7.11.09.

117/ Ламартиновият Стамбул. – В: Многоликите югоизточноевропейски гпадове и съвременността на миналото, кръгла маса в И-т по балканистика, 27.05.2010.

118/ Религия и политика: из френско-османските дипломатически общувания /17 век/. – В: Нац. научна конф. „Конфликти и дипломация – в миналото и сега”, НБУ, Деп. по история, Созопол, 22-24.09.2010.

119/ Източните представи на „Републиката на словесата”. – Нац. научна конф. „Европеизъм и регионализъм през „дългия ХVІІІ век”, Бълг. об-во за проучване на ХVІІІ век, СУ, 22-23.10.2010.

120/ Les images de Roxane – une figure féminine de l’Histoire orientale. – In: Colloque intern. “L’Autre au miroir de la scène”, Universite de Lille 3, Universite de Valenciennes, 18-20.11.2010.

121/ L’ »heritier byzantin » de Paul Lucas (1664-1737), antiquiaire du roi. – In : Colloque intern. « Soumettre les corps, sauver les ames. Le difficile dialogue de la foi entre chretiens et musulmans a l’epoque de la Turcocratie (XVIIe siecle), New Europe College – Institut d’Histoire « N. Iorga », Bucarest, 26-27. 11. 2010.

122/ Aspects de la réception de Rousseau en Bulgarie. – In : Colloque intern. « Rousseau et la Méditerranée. La réception de Rousseau dans les pays méditerranéens», Université de Nice, 21-22.01.2011.

123/ „Емил“ на Русо през погледа на Зия паша (1825-1880). – Пътища и пътеки на европеизма на Балканите, И-т за балканистика, 2-3.06.2011.(съавт. М.Добрева)

124/ Orientalisme occidental et balkaniques. Le cas des contes orientaux. – Session „Orientalisme et occidentalisme“ organisée par R. Zaimova et N. Aretov, XIIIe Congrès International des Lumières, Graz juillet 2011.

125/ Образование по история и емоции. – Места на паметта. Емоции и страсти, Межд. интердисциплинарна конференция по проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност“, София, 3-4.11.2011. (съавт. Гергана Дончева)

126/ Български издания на чужди пътеписи за Балканите. – Балканистичните изследвания в България – състояния и перспективи, София, И-т за балканистика, 17-19.11.2011. Модератор на сесия: „Издирване и издаване на извори за Балканите“

127/ Храмът „Св. Великомъченик Георги“ (с. Орешец, Белоградчишко): история и съвременно състояние. – Трета национална конференция „Пътуване към България (по археология, история и културен туризъм). България в световното културно наследство“, Шумен, 17-19.05.2012.

128/ Le destin d’un Levantin au début du XVIIIe siècle. – Colloque international „Justice, ordre et vengence au XVIIIe siècle“, Montréal, UQAM – Société canadienne d’Étude du XVIIIe siècle, Août 2012.

129/ Гл. организатор на межд. конференция „Прочит(и) на Жан-Жак Русо през 19 и 20 в.“, София 5-6.10.2012 г. Изнесен доклад на тема “Emile ou l’éducation” dans le contexte de la presse osmano-turque des années 1870. /съавтор Маргарита Добрева/ 

130/ Etudes rousseauistes en Bulgarie. – “Les Lumières en Europe de l’Est”, Tirana (Albanie), décembre 2012.

131/ Националното вкусно? – В: Сладко и пикантно: Пътуване в света на балканския вкус, София ИБЦТ, юни 2013.

132/ La Révolution française dans une lecture bulgare. – In : International Conference « Evolutions and Revolutions in the Eighteenth Century », Erasmus University Rotterdam, August 2013.

133/ Власт, пари и писмена: по примери от френско-османските общувания. – Нац. научна конференция на деп. по история към НБУ „Власт и пари в историята“, Созопол, 20-21.09.2013.

134/ L’oeuvre de Diderot en Bulgarie. – “Le philosophe à la recherche de la vérité”, NUB et Institut français de Sofia, 5.10.2013.

135/ La Nation dans le contexte des ouvrages historiques, XVe-XVIIIe siècles. – Les Balkans ottomans: conquêtes et identités nationales, Journée d’étude (Sofia, 14.05. 2014) dans le cadre du projet bulgaro-roumain.

136/ Le délicieux côté national. – Межд. конференция „Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция, СУ, 30-31.05.2014.

137/ Les barbares du Danube dans une lecture dix-huitiemiste. – In: Fleuves et espaces fluvieux au XVIIIe siècle: le Danube et autres cas, Colloque international de la Société bulgare du XVIIIe siècle, SIEDS, Sofia, 27.08.2014.

138/ Орлеанската девица и нейните интерпретатори. – Mirabilia: Чудеса и чудовища, първа интердисциплинарна конференция, ИБЦТ и Амер. Научен ц-р София, 2-4.10.2014.

139/ Забравени от Бога или за един храм в българския северозапад. – Юбилейно честване: 20 години департамент „История“ НБУ, София, 30-31.05.2015.

140/ La réception de Nicolas de Condorcet (1743-1794) en Bulgarie. – XIXe Congrès International d’études du XVIIIe siècle, session : Les Lumières en Europe de l’Est, organisée par R. Zaimova et J.-P. Schandeler, Rotterdam 26-31.07.2015.

141/ La diplomatie française des années 1960 pour les affaires interbalkaniques. – XIe Congrès International d’études sud-est européennes, session organisée par A. Kostov et F. Guida: Les Balkans et l’idée européenne aux XIXe et XXe siècles, Sofia 31.08.-4.09.2015.

142/ Езикът на международната комуникация в модерна Европа. – Цивилизационни диалози: Балканите и Европа, История на съвременните проблеми, Нац. Научна конференция на НБУ, Деп. История, Созопол, септември 2015 г.

143/ Между Солун и София или съдбата на една българска фамилия. – Култури, памет, наследства в региона на южната българска граница, 9-10.10.2015, София, по проект на ИЕФЕМ.
144/ Алафрангата днес? – Пътища на информация през Дългия 18 век, Годишна конференция на Бълг. Др-во за проучване на 18 век, София, СУ, 14.10.2015.

145/ Памет и легенда: Царевград Търнов и Балдуин Фландърски в ново време. – Межд. Научна конференция „Царевград Търнов и Второто българско царство в следновековния свят“, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 26-28.10.2015.

146/ Le lettré turc Katib Çelebi et la découverte occidentale du monde oriental au XVIIIe siècle. – La culture du XVIIIe siècle et le monde non-européen, Colloque associé à la réunion annuelle du Comité executif de la SIEDS à Florence, Università degli studi di Firenze, 26.08.2016.

147/ Кръстопътният Солун: по пътя на мисионерите. – Кръстопътищата на историята, Посветена на проф. д.н. Пламен Цветков, Созопол – Деп. по история, НБУ, 24-25.09.2016.

148/ Les lazaristes de Salonique ottomane: établissement et activités des missionnaires (fin du 18e siècle – 1912). – Journee d’étude: Administration ottomane et communautés religieuses, Bucarest, Institut d’Histoire, Bucarest, 14-15.10.2016.

149/ „Бяхме жертва на гърцизма“ или за емиграцията на една солунска фамилия. – Миграциите и Балканите от древността до наши дни – в рамките на годишните конференции на Националния комитет по балканистика, София, 17-18.11.2016 г.

150/ La Salonique ottomane à l’aube de la modernité européenne. – Villes et centres urbains au dix-huitième siècle, Colloque associé à la réunion annuelle du Comité Exécutif SIEDS à Édimbourg, Université de Édinbourg, juillet 2017.

151/ Националното „чуждо“ или за кариерата на епископ Младенов (1854-1918). – B: 1385 години България в Европа, Национална научна конференция, Деп.История (НБУ), Созопол, 21-23.09.2017.

152/ „Сладки времена“ по балкански. – „Наслади и забрани“, нац. Конференция на Българско общество за проучване на 18 век, София, СУ, 10-11.10.2017.

153/ Латини и българи. – В: Представи и миражи: „чуждото“ в „своята“ литература. Научна конференция на Академичен кръг по сравнително литературознание, София, СУ, 12-13.04.2018.

154/ Мултиетничният Солун: френско-турските капитулации и образованието. – Градската култура на Балканите, межд. конференция, ПУ „П.Хилендарски“, 18-19.05.2018.

156/ Un savant bulgare entre le national et l’Europe des Lumières. – Colloque international: De l’Europe ottomane aux nations balkaniques: les Lumières en question (Athènes, 23-25.05.2018)

157/ Sur les pas d’un voyageur dans le Levant. – Colloque international de la Société Internationale d’Etude du XVIIIe siècle : La mer : fictions, pouvoirs, identités, Université Bordeaux Montaigne/SIEDS, 23-24.08.2018

158/ Образованието на католиците в отоманския Солун. – Религии и общество, Юбилейна, 20-та по ред научна конференция на Департамент „История“, НБУ, 21-23.09.2018.

159/ Откриване на Древността от френските мисии, 17-18 век. – Кръгла маса „Бъдеще на науките за Древността“, Благоевград, 24-25.10.2018:  https://history.academybg.org/?page_id=20

160/ Католическите мисии в османска Македония и националната идентичност. – Межд. конференция „Граници, култури, идентичност“, СУ – Ц-р „Проф. Ив. Дуйчев“, София, 26-27.10.2018.

161/ Ежедневието в солунския Зейтинлик (края на 19 в. – началото на 20 в.). – VІІ национална среща по балканистика, ИБЦТ, 23-24.11.2018.

 

 

 

 

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s